godło

Zespół Szkół w Trzcinicy
ul. Szkolna 2, 63 - 620 Trzcinica

logo
Zespół Szkół w Trzcinicy

Pedagog

Godziny pracy pedagoga/psychologa szkolnego w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek

8.30 – 15.00

Wtorek

8.00 – 14.30

Środa

8.30 – 13.00

Czwartek

9.15 – 14.15

Piątek

8.30 – 15.00

Zasady pracy pedagoga/psychologa szkolnego

Do obowiązków pedagoga/psychologa szkolnego należy:

 1. w zakresie zadań ogólnowychowawczych:
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
  • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
  • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
  • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
  • współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły,
  • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 2. w zakresie profilaktyki wychowawczej:
  • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
  • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
  • rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
  • stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
  • współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 3. w zakresie pracy korekcyjno – wyrównawczej:
  • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
  • organizowanie pomocy w zakresie wyrównania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
  • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
 4. w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
  • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
  • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
  • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
  • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 5. w zakresie pomocy materialnej:
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,
  • dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,
  • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,
  • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
  • wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
 6. w zakresie organizacji swojej pracy:
  • posiadanie rocznego planu pracy wynikającego z obowiązków, uwzględniającego konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły i środowiska,
  • zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców,
  • współpraca bieżąca z władzami szkoły, wychowawcami oddziałów,radą rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych,
  • współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi organizacjami oraz instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
  • składanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów tutejszej szkoły,
  • prowadzenie następującej dokumentacji:
   • roczny plan pracy będący częścią rocznego planu pracy szkoły,
   • dziennik pedagoga, w którym rejestruje się wykonane czynności, alfabetyczny wykaz uczniów, z którymi pedagog prowadzi zajęcia i zakwalifikowanych do różnych form pomocy oraz ich frekwencję na zajęciach, oraz inne dane,
   • teczki indywidualne dzieci i młodzieży,
   • ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno – wyrównawczej, kształcenia specjalnego itp.,
   • informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.
 7. w zakresie zadań doradcy zawodowego:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. [zamknij]